ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കയറ്റി അയക്കുന്ന ആട്ടിറച്ചി. ആടുകളെ അറക്കുന്ന കോലം കാണുക… 👇