കണ്ണൂർ ഭാഷ vs തൃശൂർ ഭാഷ

കണ്ണൂർ ഭാഷ

ഓൻ – അവൻ

ഓൾ – അവൾ

ഓർ – അവർ

ചാട് – എറിഞ്ഞു കളയ്‌

ഏട്യാ പോയ്ന് – എവിടെ പോയതാ

തങ്കര്യം ബക്വ – സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുക

ബെളിചിങ്ങ – മൊട്ടുതേങ്ങ

ബീത്ത്വ – ഒഴിക്കുക

പൈ- പശു

ബേം – വേഗത്തിൽ

കടച്ചി – പശുക്കിടാവ്

ബായ – വാഴ

മയ – മഴ

ബറ്റുംബെള്ളം – കഞ്ഞി

കുള്ത്ത് – പഴംകഞ്ഞി

അന്നോട് – എന്നോട്

കേര്വ – കയറുക

കീയാ – ഇറങ്ങുക

കീഞ്ഞ് പാഞ്ഞു – ഇറങ്ങി ഓടി . സ്ഥലം വിട്ടു

ബില്ല – വല്യത്

കത്യാൾ – വെട്ടുകത്തി

കുങ്കോത്തി – വാക്കത്തി

പിരാന്ത് – ഭ്രാന്ത്‌

ഓടുത്തു – എവിടെ

കുഞ്ഞി – കുട്ടി

കൊള്ളികേങ്ങ് – മരച്ചീനി

തിരിഞ്ഞാ – മനസ്സിലായോ

നൊടിച്ചൽ – അനാവശ്യസംസാരം

അയിലെക്കൂട – അതിലൂടെ

ബെരുത്തം – രോഗം

ആട – അവിടെ

ഈട – ഇവിടെ

ഏട – എവിടെ

മംഗലം – വിവാഹം

കോട്ടി – ഗോലി

കായി – വാഴപ്പഴം

ബത്താസ് – മധുരക്കിഴങ്ങ്

ബത്തക്ക – തണ്ണിമത്തൻ

കൊരട്ട – മാങ്ങയണ്ടി

ബയക്കൽ – കാട് വെട്ടിതെളിക്കൽ

ബ്ലാച്ചൽ – തെന്നുന്നത്

ചേരി – ചകിരി

വറ്റി – പിശുക്കൻ

കൊയക്കുക – കുഴയ്ക്കുക

താപ്പ – തരുമോ

ഉയ്യന്ടപ്പ – ഹെന്റമ്മോ

പുശു – പുഴു

ബണ്ണാൻ – ചിലന്തി

ഉരൂളി – വിഷചിലന്തി

മാച്ചി – ചൂൽ

മുതിര് – നീറുരുമ്പ്

പറങ്കി – മുളക്

പൈപ്പ്‌ – വിശപ്പ്

ചെന്നി – കൃതാവ്

കയിൽ – തവി

ബക്ട് – വിഡ്ഢിത്തം

ഒലുംബുവ – അലക്കുക

ഉമ്പം – വെള്ളം

പൂയി – മണൽ

വായ്ക്കോൾ തുപ്പുക – വായ് കഴുകുക

തൃശൂർ ഭാഷ

ഇസ്റ്റാ , ഗഡി , മച്ചൂ = സുഹ്രൂത്ത്

ശവി = മോശമായവൻ

ചുള്ളൻ = ചെറുപ്പക്കാരൻ

ചുളളത്തി = ചെറുപ്പക്കാരി

ബൂന്ത്യായി /പടായി / ക്ലോസായി = മരിച്ചു

കന്നാലി , മൂരി = ബുദ്ധീല്ലാത്തവൻ / വികാരമില്ലാത്തവൻ

വെടക്ക്/അലമ്പ് / അൽ‌ക്കുൽത്ത് = മോശ്ശം

ഡാവ് = ചെറുപ്പക്കാരൻ / പൊങ്ങച്ചം

ക്‌ടാവ് = കുട്ടി

അകറുക = കരയുക

പൊതിയഴിക്കുക = പോങ്ങച്ചം പറയുക

ഒരു ജ്യാതി = വളരേയധികം

ഒരു ചാമ്പാ ചാമ്പ്യാലില്ലേ = ഒരു അടി തന്നാൽ

സ്കൂട്ടായേ ഗെഡ്യേ = സ്ഥലം കാലിയാക്കൂ സുഹൃത്തേ

ഇമ്രോടുന്ന് = നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന്

പ്രാഞ്ചി= ഫ്രാൻസിസ്

ജോസ്പ്പ് = ജോസഫ്

അയിൽക് = അതിലേക്ക്

ഇയിൽക്ക് = ഇതിലേക്ക്

ഈച്ച റോളിൽ നാവാടുക = അശ്ലീലം പറയുക

ചപ്പട റോള് = തൊന്ന്യവാസം

അപ്പിടി = മുഴുവൻ

ഏടേൽക്കോടെ = ഇടയിലൂടെ

ഒരൂസം = ഒരു ദിവസം

സ്പോട്ട് വിട്രാ / തെറിക്കാൻ നോക്കെടാ / സ്കൂട്ടാവെടാ = കടന്ന് പോടാ

കലിപ്പ് = ദ്വേഷ്യം

ന്തൂട്രാവെനേ = എന്താണെടാ മോനേ

ഓട്ടർഷ/ ഗുച്ചാൻ = ഓട്ടോറിക്ഷ

ചോയ്‌ക്ക്‌ = ചൊദിക്ക്

ബൂസ്റ്റിട്ടു / മെടഞ്ഞു / കിഴിയിട്ടു /കീറാകീറി = മർദ്ദിച്ചു

മോന്ത / മോറ് = മുഖം

വാൾപോസ്റ്റായി = നിലംപരിശായി

ജമ്മണ്ടങ്ങേ = ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ

ചിന്തവേണ്ടാ =അധികം ആലൊചിക്കണ്ട

മത്താപ്പ് = മന്ദബുദ്ധി

കിർക്കന്മാർ = പോലീസ്

ബുഡ = വയസൻ

തോട്ടി ഇടുക = കളിയാക്കുക

പാങ്ങില്ല = കഴിവില്ല

ഇമ്രോടുന്ന് = നമ്മുടെ അവിടെ നിന്ന്

തലയടിക്കുക / ഓസുക = സൌജന്യം തേടുക

കിണ്ണന്കാച്ചി = ബെസ്റ്റ്

ചെമ്പ് = പണം

നെറ്റീമ്മെ കുരിശ് പോറാന് ഒരണയില്ല = കയ്യില് ചില്ലിക്കാശില്ല

നടാടെ = ആദ്യമായി

ഊര = ചന്തി

എന്തൂട്രാണ്ടെക്ക = എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെടാ

ചീള് കേസ് = നിസ്സാരകാര്യം

ഗുമ്മില്ല = രസമില്ല

അലക്ക് = അടി

ഒട്ടിയഡാക്കൾ = മെലിഞ്ഞവർ

ചടച്ചു = കോലംകെട്ട

ഓളീട്വാ = കൂവുക

ചെമ്പെട്‌ത്തേ ഗെഡ്യേ= കാശെടുക്ക് സുഹൃത്തേ

ചെമ്പ് റോള്= നല്ല സ്റ്റൈൽ

വല്യെ എയിമില്യ്സ്റ്റോ = അത്ര നന്നയിട്ടില്ല.

പുഷ്പന് | പുഷ്പിക്കുക = ശ്രിങ്കരിക്കുന്നവന് | ശ്രിങ്കാരം

കുറുങ്ങുക = പഞ്ചാരയടിക്കുക

അയ്പുട്ട്യേട്ടന് = അയ്യപ്പന് കുട്ടി ചേട്ടന്.

രാവുണ്ണ്യാര്‌ = രാമനുണ്ണി നായര്

ഗോയിന്നുട്ടി = ഗോവിന്ദൻ കുട്ടി

ആ സ്സൂര്‌.. സ്സൂര്‌.. = ഈ ബസ് ത്രിശൂര് പോകുന്നതായിരിക്കും (ബസ്സിലെ കിളി വിളിക്കുന്ന വിധം)

കുന്നോളം.. ന്നോളം.. ന്നോളം.. = ഈ ബസ് കുന്നംകുളം പോകുന്നതായിരിക്കും (ബസ്സിലെ കിളി വിളിക്കുന്ന വിധം)

ആള്‌ = അയാള്‌ | അദ്ദേഹം (ആള് വ്ടെ ല്യാട്ടാ = അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല)

മന്ന = മന്ദബുദ്ദി

മ്മള് കൂട്ട്യാ കൂടില്ല്യഡോ = നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല

സൊപ്ന = സപ്ന തീയറ്ററ്‌

പെട്ടി=നിതംബം

ബോട്ട്=പഴയ ബസ്സ്

ചപ്പട്ട വണ്ടി=പഴയ വണ്ടി

ബെലാംട്ടി-പെനാൽറ്റി കിക്ക്

ഉമ്പ=മൃഗം

പടത്തിന് പുവ്വാം,സിൽമയ്ക് പുവ്വാം=സിനിമയ്ക്ക് പോകാം

പീസ് പടം=അശ്ലീല സിനിമ

മേട്ട=സ്കൂളിലെ പ്രശ്നക്കാരൻ(കുട്ടിറൌഡി)

ഐസാരൻ=ഐസ് ഫ്രൂട്ട് വിൽക്കുന്ന ആൾ

വാൾപ്ലേറ്റ്=വാൾ പയറ്റ്

ഓമ്പ്ലൈറ്റ്=ഓം‌ലെറ്റ്

കൊള്ളിഷ്‌ടു=കപ്പ(+നാളികേരം )ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭവം

ചെപ്ലാംകുറ്റിക്ക്(ചെകളേമ്മെ) അടിക്കുക(വിശാലൻ പറഞ്ഞ ചെപ്പക്കുറ്റിയുടെ വകഭേദം)=ചെവിക്കുറ്റിയ്ക്കടിക്കുക

അമ്പസ്ഥാനി=ഒരാൾ 50 വരെ എണ്ണുമ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഒളിക്കുന്നകളി.

കിളിമാസ്=കളംവരച്ചുള്ള ഒരു കളി

ഞൊണ്ടിപ്രാന്തി=ഒരുകാൽ മടക്കിവെച്ച് കൂട്ടുകാരെ ഓടിച്ചെന്ന് പിടിക്കുന്ന ഒരു കളി.

ഒര്‌ജ്യായ്സാനം=ഒരു ജാതി സാധനം=ചീത്ത ആൾ

പുഷ്പിക്കുക=പെൺകുട്ടികളോട് സല്ലപിക്കുക

ചൂണ്ടാൻ പുവ്വാ=പുഴയിൽ ചൂണ്ടയിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുക.

മഴ കൊടുത്തു=ഇടിച്ചു,മർദ്ദിച്ചു

മാമു=ചോറ്

വെറുക്കെട്ക്കുക=കള്ളക്കളിയെ വാദത്തിലൂടെ ന്യായീകരിക്കുക

ചിർക്ക്യ=ചിരിക്കുക

ജോറായി=നന്നായി

വല്ലതും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും .. തിരുത്തേണ്ടതുണ്ടെകിലും Comment ഇൽ രേഖപ്പെടുത്തു…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!