ജിവിതത്തിൽ പുഞ്ചിരിയുടെ സ്ഥാനം വളരെ വലുതാണെന്ന് നമ്മെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന 29 ചിത്രങ്ങൾ

2013 ഡിസംബറിൽ ജയ് വെസ്റ്റ്സ്റ്റീൻ എന്ന ഛായാഗ്രാഹകൻ രാജസ്ഥാനിലെ ബിക്കാനീറിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ തന്റെ ആ ഗ്രഹത്തോടു താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടി. അപരിചിതരെ ചിത്രീകരിക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ആഗ്രഹം, എന്നാൽ ഭീതി പെടുത്തുന്ന മുഖ ഭാവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അതിൽ നിമ്മും പിന്തിരിപ്പിചു.”എന്റെ ചിത്രമെടുക്കൂ !” എന്ന് ആ അപരിചിതൻ വിളിച്ചുപറയുന്നതുവരെ അയാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രമെടുക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല.

സൗമ്യമല്ലാത്ത മുഖഭാവത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു അപരിചിതനെ അവഗണിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, എന്നാൽ, വെയിൻസ്റ്റീൻ കണ്ടെത്തിയതുപോലെ, അതു ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മാറാവുന്നതുമാണ്

വെയിൻസ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു:
“ഇതിൽ പേരുകളില്ല. തൊഴിൽ ഇല്ല. മതങ്ങളോ വംശങ്ങളോ ഇല്ല. ആകർഷണീയമായ ജീവിത പാഠങ്ങൾ ഇല്ല ഹൃദയസ്പർശിയായ യഥാർത്യകഥകളില്ല. ഒരു മനുഷ്യ മുഖം പുഞ്ചിരിഇല്ലാതെയും , പുഞ്ചിരിയോടെയും “
ഇന്ത്യ / ഓസ്ട്രേലിയ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫർ Jay Weinstein എടുത്ത 29 ഫോട്ടോകൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു

#1 Vrindavan, Uttar Pradesh, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Vrindavan, Uttar Pradesh, India
Jay Weinstein

#2 Hampi, Karnataka, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Hampi, Karnataka, India
Jay Weinstein

#3 Juhu, Mumbai, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Juhu, Mumbai, India
Jay Weinstein

#4 Tyrna Village, Meghalaya, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Tyrna Village, Meghalaya, India
Jay Weinstein

#5 Vrindavan, Uttar Pradesh, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Vrindavan, Uttar Pradesh, India
Jay Weinstein

#6 Kakhsar Village, Gujarat, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Kakhsar Village, Gujarat, India
Jay Weinstein

#7 Bandra, Mumbai, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Bandra, Mumbai, India
Jay Weinstein

#8 Danda Village Jetty, Mumbai, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Danda Village Jetty, Mumbai, India
Jay Weinstein

#9 Bagru Village, Rajasthan, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Bagru Village, Rajasthan, India
Jay Weinstein

#10 Kakhsar Village, Gujarat, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Kakhsar Village, Gujarat, India
Jay Weinstein

#11 Vrindavan, Uttar Pradesh, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Vrindavan, Uttar Pradesh, India
Jay Weinstein

#12 Latikynsew Village, Meghalaya, North East India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Latikynsew Village, Meghalaya, North East India
Jay Weinstein

 

#13 Jagannath Puri, Odisha, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Jagannath Puri, Odisha, India
Jay Weinstein

#14 Vrindavan, Uttar Pradesh, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Vrindavan, Uttar Pradesh, India
Jay Weinstein

#15 Khonoma, Nagaland, North-east India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Khonoma, Nagaland, North-east India
Jay Weinstein

#16 Ral Village, Uttar Pradesh, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Ral Village, Uttar Pradesh, India
Jay Weinstein

#17 Outside St. Xavier’s College, Mumbai, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Outside St. Xavier’s College, Mumbai, India
Jay Weinstein

#18 Kakhsar Village, Gujarat, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Kakhsar Village, Gujarat, India
Jay Weinstein

#19 Jagannath Puri, Odisha, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Jagannath Puri, Odisha, India
Jay Weinstein

#20 Danda Village Jetty, Mumbai, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Danda Village Jetty, Mumbai, India
Jay Weinstein

#21 Juhu Beach, Mumbai, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Juhu Beach, Mumbai, India
Jay Weinstein

#22 Pune, Maharashtra, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Pune, Maharashtra, India
Jay Weinstein

#23 Barsana, Uttar Pradesh, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Barsana, Uttar Pradesh, India
Jay Weinstein

#24 Tyrna Village, Meghalaya, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Tyrna Village, Meghalaya, India
Jay Weinstein

#25 Vrindavan, Uttar Pradesh, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Vrindavan, Uttar Pradesh, India
Jay Weinstein

#26 Kohima, Nagaland, North-east India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Kohima, Nagaland, North-east India
Jay Weinstein

#27 Vrindavan, Uttar Pradesh, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Vrindavan, Uttar Pradesh, India
Jay Weinstein

#28 Vrindavan, Uttar Pradesh, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Vrindavan, Uttar Pradesh, India
Jay Weinstein

#29 Juhu Beach, Mumbai, India

First Impressions Are Often Wrong, And These 29 Photos Are Proof Of That - Juhu Beach, Mumbai, India
Jay Weinstein

You can learn more about the photographer by visiting his Facebook page.

You may also like...

error: Content is protected !!