നിങ്ങൾക്കും നിർമിക്കാം ചെറിയ മോട്ടോറും ബാറ്ററിയും ഉപയോഗിച്ച്‌ ഒരു അടിപൊളി വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ്

കളിപ്പാട്ടങ്ങളിലും മറ്റും കാണാവുന്ന ചെറിയ മോട്ടോറും ബാറ്ററിയും ഉപയോഗിച്ച്‌ ഒരു അടിപൊളി വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റ് നിർമിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു മനസിലാക്കാം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!