സംഭവത്തിന് തൊട്ടു മുൻപ് എടുത്ത 15 ചിത്രങ്ങൾ.

ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ ചില ഫോട്ടോകൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ ദിവസങ്ങൾ, ആഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളോ കാത്തിരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചില ഫോട്ടോകൾ ടൈമിംഗ് ൻ്റെ ഒറ്റ കാരണത്താൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്നവയാണ്. അവലയിൽ ചിലതു വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ലഭിച്ചെന്നു വരില്ല. അവയിൽ ചിലതു താഴെ ചേർക്കുന്നു. സംഭവത്തിന് തൊട്ടു മുൻപ് എടുത്ത 15 ചിത്രങ്ങൾ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

You may also like...

error: Content is protected !!