41 സെക്കന്റ് പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി ലുക്ക് മുഴുവൻ മാറ്റി ഫഹദ്

അദിതി സൺ ഫ്ലവർ ഓയിലിന്റെ പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിക്കാനാണ് ഫഹദ് ഈ കടും കയ്യ് ചെയ്തത്. എന്തെന്നാല്ലേ 41 സെക്കന്റ് പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി ഫഹദ് തന്റെ ലുക്ക് മുഴുവൻ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. സാധാ ഒരു പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തിനാ ലുക്ക് മാറ്റിയതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം. അവിടെ ആണ് ഫഹദെന്ന നടന്റെ കഥാപാത്രത്തോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത മനസിലാക്കുന്നത്.

Powered by WPeMatico